ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του αθλητικού συλλόγου με την επωνυμία:
«ΑΝΑΒΑΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
1.Στις 3 Μαίου 2011 ιδρύουμε στην Αίγινα αθλητικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο με την επωνυμία «ΑΝΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» και έδρα την Αίγινα, στην οδό Νικολάου Ζωγράφου αριθμός 10.
2. Σκοπός του συλλόγου είναι η αρμονική και σύμμετρη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της γυμναστικής της Αγωνιστικής και άλλων ασκήσεων σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού και αθλητικού προγράμματος στους αθλούμενους.
3. Ο σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αθλητικών συλλόγων.
4. Ο σύλλογος έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από τον σκοπό αυτό χωρίς τροποποίηση του παρόντος.
5. Για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου, ιδρύονται γυμναστήρια και πάσης φύσεως ασκητήρια και λοιπές εγκαταστάσεις. Διατηρείται ακόμη η λειτουργία τμημάτων αθλητικών φυσιολατρικών δραστηριοτήτων ποδηλασίας και ορειβασίας, όπως επίσης και αγωνιστικού τμήματος ποδηλασίας , αγωνιστικής αναρρίχησης και ορειβατικού σκι καθώς και η λειτουργία ολυμπιακών και μη αθλημάτων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ..
6, Ο σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου συλλόγου (ένωσης, τοπικής επιτροπής, ομοσπονδίας).
ΑΡΘΡΟ 2
ΜΕΛΗ-ΕΙΣΟΔΟΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του συλλόγου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά , δόκιμα η πάρεδρα μέλη η άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον σύλλογο η στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελλών είναι απεριόριστος.
2. Μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι, χωρίς διάκριση φύλου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση δύο (2) παλαιών τακτικών μελών του συλλόγου, ως ο νόμος ορίζει. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις δικαιούται να εγγραφεί ως μέλος του συλλόγου. Το ΔΣ με αιτιολογημένη του απόφαση μπορεί να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί αγωγή, ως ο νόμος ορίζει.
3. Αθλητικά μέλη είναι όλοι οι αθλητές του συλλόγου. Τα αθλητικά μέλη μπορούν μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και την αποχώρηση τους από τον αθλητισμό να εγγραφούν ως τακτικά μέλη του συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου και δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» έχουν μόνο τα τακτικά μέλη μετά την πάροδο ενός έτους, από την εγγραφή του, εκτός από τα ιδρυτικά, με την προϋπόθεση πως έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο.
5. Ο αριθμός των  μελών είναι απεριόριστος.
6. Τα μέλη υποχρεούνται :
α. να καταβάλουν τις εισφορές τους προς το σύλλογο,
β. Να μετέχουν στις γενικές συντελεύσεις,
γ. Να συμμορφώνονται με το καταστατικό του συλλόγου.
7. Η παράληψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους για ένα χρόνο από τη λήξη του έτους της προβλεπόμενης καταβολής έχει σαν συνέπεια την διαγραφή του, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του.
8.Α.Τα μέλη του συλλόγου  έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται από τη ΓΣ σαν αντιπρόσωποι αυτού για συμμετοχή στη συνέλευση και εκλογή στη διοίκηση των ενώσεων ή ομοσπονδιών των οποίων ο σύλλογος είναι μέλος, με την προϋπόθεση ότι συμπλήρωσαν διετία ως τακτικά μέλη του σωματείου και διαμένουν μόνιμα την τελευταία διετία στην περιοχή της έδρας του συλλόγου.
Β. Η πιο πάνω εκλογή γίνεται από τη ΓΣ του συλλόγου, κατά την εκλογή του ΔΣ , με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού το οποίο αποστέλλεται στη διοίκηση του υπερκείμενου συλλόγου.
Γ. Αντιπροσώπευση του συλλόγου στον υπερκείμενο σύλλογο, εκτός από τον παραπάνω τρόπο, απαγορεύεται.
9.Δεν μπορεί να γραφεί σαν μέλος του συλλόγου όποιος:
Α. Δεν έχει συμπληρώσει το18ο έτος της ηλικίας του
Β. Έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Γ. Έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δ. Έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις περί φιλάθλου πνεύματος (άρθρο 130,ν.2725/99) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
10. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη  του σωματείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σύλλογο με παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ΑΕ, για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.
Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του ΔΣ αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο τους την εμπορία ή κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΔΣ του συλλόγου ούτε αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
11. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κάποιο από τα παραπάνω κολλήματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ΔΣ σε προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την γνώση του κολλήματος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία .
12. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σύλλογο ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα . Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία η διεξάγεται με την έγκρισή της. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές της ορειβασίας και αναρρίχησης μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σύλλογο και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. 
13. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές , κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων , μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες . «Το κώλυμα  του προηγούμενου εδαφίου  δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου , του αγωνιστικού μπριτζ και του αεραθλητισμού»
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι του συλλόγου είναι:
ΑTα ποσά που προέρχονται από εγγραφές , συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.
Β. Οι κρατικές δημοτικές, κοινοτικές ή άλλης φύσεως επιχορηγήσεις.
Γ. Δωρεές ή κληροδοτήματα ή κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία, ιδίως από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και διαφημίσεως ή χορηγίας αθλητικών δραστηριοτήτων.
2. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν τους σκοπούς του ή επιβάλουν τρόπους και όρους που δεν μπορούν εύκολα να πραγματωθούν, μπορούν να μη γίνονται δεκτές με απόφαση του ΔΣ.
3. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του μόνο μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης.
4. Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθενται μόνο μετά από δικαιολογημένη απόφαση του ΔΣ που καταχωρείται στα πρακτικά του, για τους σκοπούς του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.Ο σύλλογος διοικείται από 6μελές ΔΣ., που απαρτίζεται μόνο από πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία, έφορο αθλητών, και έφορο υλικού με θητεία τρία (3) έτη.
2.Δέκα (10) ημέρες, μετά τη γενική συνέλευση με ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου συνέρχεται το ΔΣ που εκλέχτηκε και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή προέδρου, κλπ
3. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 4(τέσσερα) τουλάχιστον μέλη του.
Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελλών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4.Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από την ακίνητη για την οποία είναι αρμόδια η γενική συνέλευση, η οποία είναι και αρμόδια για τις υποθέσεις που υπάγονται σε αυτήν με το παρόν.
5. Το ΔΣ υποχρεούται να συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 1 φορά κάθε 2 μήνες και έκτακτα, εντός προθεσμίας 15 (δεκαπέντε) ημερών εφόσον το ζητήσουν τρία μέλη Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.
6. Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνονται από τους εκλεγέντες αναπληρωματικούς κατά τη σειρά εκλογής των. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί κάτω των 2/3 συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ.
7. Το ΔΣ μπορεί σε περίπτωση παράβασης να επιβάλει τις παρακάτω ποινές
Α. Στα μέλη του συλλόγου : 1.της έγγραφης παρατήρησης, 2.της αυστηρής έγγραφης επίπληξης, 3.της απαγόρευσης εισόδου σε γυμναστικούς χώρους του συλλόγου,        4. της οριστικής διαγραφής, η οποία υπόκειται σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.
Β. Στους αθλητές: τις παραπάνω ποινές και επιπλέον αυτή της απαγόρευσης συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του συλλόγου μέχρι ένα έτος.
Κανένας από τους παραπάνω δεν τιμωρείται χωρίς προηγούμενα να κληθεί σε απολογία.
8. Το ΔΣ για την καλύτερη, πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, μπορεί να διορίζει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του από μέλη του ή με σύμβαση με μη μέλος.
9. Η ιδιότητα του μέλους είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του ΔΣ, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιοσδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
10. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. , με τις συζύγους , τα τέκνα , τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.       Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο δικαστικά και εξώδικα σε όλες του τις σχέσεις. Έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στο ΔΣ, όλες του τις ενέργειες. Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τις τακτικές και έκτακτες ΓΣ. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ και υποχρεούται να το συγκαλεί έκτακτα εντός 15 ημερών όταν το ζητήσουν τουλάχιστον 3 (τρεις) σύμβουλοι. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του ταμία, όταν το κρίνει αναγκαίο, στον οποίο μετά από απόφαση του ΔΣ δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του συλλόγου και γενικά φροντίζει για την προαγωγή και ανάπτυξη του συλλόγου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους συμβούλους.
2.       Ο γραμματέας κρατά την αλληλογραφία του σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του συλλόγου. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένας από τους συμβούλους που καθορίζει το ΔΣ.
3.       Ο ταμίας κρατά τα λογιστικά βιβλία, (βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, αποδείξεις κλπ.). Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις αποδείξεις τις υπογράφει και ο Πρόεδρος. Το ΔΣ με απόφαση του μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον ταμία ή άλλο μέλος του ΔΣ να υπογράφει μόνος του τα παραστατικά της τράπεζας για τη διενέργεια αναλήψεων. Η απόφαση αυτή , η οποία μπορεί να ορίζει πλείονα του ενός πρόσωπα, πρέπει να κοινοποιείται εφάπαξ στη συνεργαζόμενη τράπεζα, όπως επίσης και η ανάκληση της, η οποία έχει ισχύ από της κοινοποιήσεως της ανακλητικής πράξης. Ο ταμίας συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής κίνησης τις οποίες υποβάλει στο ΔΣ στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάσταση περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα μαζί με τις σχετικές δικαιολογητικές αποδείξεις.
4.       Ο σύμβουλος μετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ και εκτελεί τα ειδικά καθήκοντα που τους αναθέτει αυτό.
      ΑΡΘΡΟ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Η ΓΣ αποτελείται από τα μέλη του συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο, μετά από πρόσκληση του ΔΣ και έκτακτα όταν το ζητήσει το ΔΣ ή τουλάχιστον το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που αναγράφει το προς συζήτηση θέμα. Οι έκτακτες ΓΣ πρέπει να συγκαλούνται εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
2. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα ταμειακώς ενήμερα μέλη.
3. Αν δεν υπάρχει απαρτία καλείται πάλι σε οκτώ ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε.
4. Oι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
5. Η ΓΣ των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της διοίκησης, εκλέγει μέσα στον μήνα Φεβρουάριο κάθε δεύτερου έτους, με το σύστημα της απλής αναλογικής (νόμος 1264/1982), τη Διοίκηση του Σωματείου, που αποτελείται από 5 μέλη.
6. Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει αυτός που θα εκλεγεί πρόεδρος με την πλειοψηφία των μελών που παρίστανται.
7. Η ΓΣ αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου. Στη συνέλευση αυτή απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός μελών και η ειδική πλειοψηφία των ¾.
8. Η ΓΣ ανακηρύσσει τους δωρητές και τους ευεργέτες του συλλόγου.
     ΑΡΘΡΟ 7
ΒΙΒΛΙΑ
1. Ο σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
Α. Μητρώου μελλών
Β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
Γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Δ. Εσόδων – εξόδων
Ε. Περιουσιακών στοιχείων
ΣΤ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
2. Τα βιβλία πριν από την χρήση τους , θεωρούνται από τον Νομάρχη η από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο
3. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης του συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
1.       Επιτρέπεται στο σύλλογο  ,εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας η διαφήμισης με φυσικό η νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων . Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήση της Επωνυμίας του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
2.       Απαγορεύεται η συστέγαση του συλλόγου με εμπορική επιχείρηση
3.       Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του συλλόγου η αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα η στο εξωτερικό , αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία η τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
4.       Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική η ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του συλλόγου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση , αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του συλλόγου επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή η απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το  κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο .Η αίτηση υποβάλλεται από την διοίκηση του συλλόγου , ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του     

       ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που αποτελείται από τις λέξεις « ΑΝΑΒΑΣΗ Ε.Π.Ο.Σ» με έμβλημα ένα ποδηλάτη και έναν ορειβάτη.
2. Ο σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78-106 του αστικού κώδικα, στις διατάξεις του ν.2725/199, καθώς και σε κάθε διάταξη νόμου που αναφέρεται στη σωματική αγωγή.
3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από το σύλλογο οποτεδήποτε.
4. Όλα τα μέλη του συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα.
5. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις γενικές Συνελεύσεις, αφού πρώτα τηρούνται οι διατάξεις του νόμου.
6. Το ΔΣ μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία των αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ.. ο ι εσωτερικοί αυτοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.
7. Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

   ΑΡΘΡΟ 10
Το παρόν καταστατικό περιέχει δέκα (10) άρθρα. Εγκρίθηκε σήμερα από την καταστατική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για τον σκοπό και θα ισχύσει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία τωνσωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου